جلسات انجمن اولیاء و مربیان

گزارش گردهمایی عمومی اولیاء محترم

اولین گردهمایی عمومی اولیاء محترم پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم دبیرستان هیات امنایی شهیده معصومه قزوینی جهت انتخابات انجمن اولیاء و مربیان روز یکشنبه ۹۸/۷/۱۴ برگزار گردید و اعضای محترم انجمن اولیاء و مربیان درسال تحصیلی ۹۹_۹۸ به شرح زیر انتخاب گردیدند:
۱- جناب آقای محمد رضا ارجمندی ولی  دانش آموز پایه دوازدهم
۲-جناب آقای سیروس فرجی هرمزی ولی دانش آموز پایه دهم
۳-جناب آقای محمد قدمی زاده  ولی دانش آموز پایه یازدهم
۴-سرکار خانم جعفر نژاد ولی دانش آموز پایه دهم
۵-سرکار خانم  بهرامی  ولی دانش آموز پایه دهم
۶-سرکار خانم خاک دوست ولی دانش آموز پایه یازدهم
۷-سرکار خانم حسینی ولی دانش آموز پایه دهم