نفرات برتر پایه‌های تحصیلی

دانش‌آموزان برتر پایه دهم
دبیرستان دخترانه هیأت امنایی شهیده معصومه قزوینی
 
 
 
 
دانش‌آموزان برتر پایه یازدهم
دبیرستان دخترانه هیأت امنایی شهیده معصومه قزوینی
 
 
 
 
دانش‌آموزان برتر پایه دوازدهم
دبیرستان دخترانه هیأت امنایی شهیده معصومه قزوینی