شرح وظایف

شرح وظایف چیست؟

    شرح وظایف یا شرح شغلی عبارت است از کلیه وظایف و مسئولیت‌هایی که نیروی مستقر در آن سمت باید انجام دهد. در تعریف شرح شغلی باید به تمامی وظایف، اختیارات و امکانات یک نیرو اشاره شود و اینکه فرد با چه افرادی از سازمان در ارتباط می‌باشد و تحت نظر چه کسی فعالیت می کند هم در شرح وظایف فرد باید تعریف شود. اولین و مهمترین گام، تعریف شرح شغل مورد درخواست است. برای استخدام کارآمد باید دانست که دقیقاً فرد یا افرادی که نیاز داریم چه وظایف و مسئولیت‌هایی را برعهده خواهند داشت.