شرح وظایف خدمتگزار و سرایدار دبیرستان

ﺷﺮﺡ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﭘﺴﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎنی خدمتگزار و سرایدار دبیرستان

ﺷﺎﻏﻞ ﺍﻳﻦ ﭘﺴﺖ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮﺍﺯﻳﻦ ﺷﺮﻋﻲ ﻭ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﻣﺎﻟﻲ، ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎﺭﺕ  ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﺩﻫﺪ:

 • بيتوته نمودن در واحد متبوع.
 • حضور در محل خدمت حداقل یك ساعت قبل از شروع كار رسمی مدرسه و خروج از آن پس از اتمام ساعات كارمشخص و توافق شده و نظافت كامل اطاق‌ها و محوطه محل كار براساس تقسیم كار در تمام اوقات مقرر ضمن سال و در تابستان.
 • مراقبت بر بسته بودن تمامي درب‌ها و پنجره‌هاي كلاس‌ها و اماكن مدرسه قبل از خروج.
 • مراقبت در تمیز نگهداشتن دائمی كلاس‌ها و سالن‌ها و سرویس‌های بهداشتی، شيشه‌ها و حیاط واحد آموزش كليه اماكن مدرسه.
 • مراقبت در حفظ و نگهداري لوازم و اثاثيه و در صورت لزوم دادن گزارش لازم به مدير مربوط و جلوگيري از خروج اموال از مدرسه بدون مجوز.
 • گزارش به موقع به مسؤولين ذيربط در مورد اماكن و تأسيساتي كه از حيث تعميرات نياز فوري به اصلاح و يا ترميم دارند.
 • مراقبت و بازديد ساختمان و تأسيسات به هنگام شب و در صورت لزوم دادن گزارش به مسؤول مربوط.
 • بررسي ساختمان و تأسيسات و بازديد مرتب پشت بام‌ها و آبريزگاه‌ها و گزارش به موقع به مراجع مربوط جهت پيشگيري از هر گونه خطرات و حوادث و خسارات احتمالي.
 • مراقبت در حفظ شرايط ايمني از لحاظ ورود و خروج اشخاص و بازديد و كنترل مواردي كه ممكن است به بروز حوادثي منتهي شود.
 • همكاري با اولياء مدرسه و متصديان دفتري در كليه امور مربوط به مدرسه در ارتباط با وظايف مقرر.
 • رعايت مراتب ادب و اخلاق اسلامي و مراقبت در رفتار مناسب و آبرومندانه در همه فعاليت‌هاي روزانه بخصوص با دانش آموزان و اولياء آنان و خودداري از هرگونه دادوستد با دانش‌آموزان.
 • سرايدار موظف است تعليمات لازم در مورد آتش‌نشاني و ديگر ضرورت‌هاي مربوط به حفظ ايمني محيط را با شركت در دوره‌هاي آموزشي مربوط فرا گيرد.
 • خدمتگزاران و سرايدار مدرسه زير نظر مدير و معاون مدرسه انجام وظيفه مي كنند و در اجراي وظايف خود در برابر مدير مدرسه مسؤول هستند.
 • انجام ساير امور ارجاعي مربوط عنداللزوم.