آموزش‌های فوق برنامه

خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه مجموعه فعالیت هایی است که در راستای برنامه‌های رسمی و برای تقویت و ارتقای کیفیت، علاوه بر آموزش‌های رسمی در زمینه‌های زیر در دبیرستان ارائه می گردد:

      1- خدمات پرورشی: فعالیت‌هایی است که زمینه شکوفایی استعدادهای دانش‌آموزان را درابعاد فرهنگی، دینی، هنری، ورزشی، سیــاسی و
            اجتماعی فراهم می‌آورد.
      2- کلاس‌های جبرانی: به آن دسته از دانش‌آموزانی ارائه می‌شود که در برخی از دروس دچـــار عقب‌ماندگی تحصیلی هستند و در حد مورد
            انتظارنتوانسته‌اند به اهداف یادگیری دست‌یابند.
      3- کلاس‌های تقویتی و تکمیلی: آموزش‌هایی است که برای توسعه و تعمیق آموخته‌های دانش‌آموزان انجـــام می‌شود و متناسب با استعداد
            آنان، زمینه‌های رشد و توسعه یادگیری آن‌ها رافراهم می‌آورد.
      4- کلاس‌های کنکور: آموزش‌هایی است که دانش‌آموزان را برای شــرکت در آزمــون سراسری دانشــگاه‌ها و مؤسســات آموزش‌عالی آماده
           می‌کند.
      5- کلاس‌های المپیاد علمی: آموزش‌هایی است که دانش‌آموزان را برای شرکت در مراحل مختلف المپیادهای علمی آماده می کند.
 
اهداف خدمات آموزشی و پرورشی
       1- ایجاد فرصت بیشتر و زمینه برای شکوفایی استعدادهای دانش‌آموزان با توجه به تفاوت های فردی.
       2- پربار کردن اوقات فراغت دانش‌آموزان.
       3- پاسخگویی به نیازهای علمی دانش‌آموزان واولیای آن‌ها.
       4- تقویت روند مطلوب آموزشی و پــرورشی برای دانش‌آموزان برای جبـــران ضعف‌های درســی، تعمیق یادگیری و در نهایت ارتقای کیفیت
             آموزشی و پـرورشی مدارس دولتی.
        5- استفاده بهینه از نیروی انسانی و امکانات آموزشی مناطق.