شرح وظایف مدیر دبیرستان

ﺷﺮﺡ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﭘﺴﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎنی مدیر دبیرستان

ﺷﺎﻏﻞ ﺍﻳﻦ ﭘﺴﺖ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮﺍﺯﻳﻦ ﺷﺮﻋﻲ ﻭ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﻣﺎﻟﻲ، ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎﺭﺕ  اداره/ مدیریت آموزش و پرورش ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﺩﻫﺪ:

 

وظايف عمومي

 1  - برنامه‌ريزي

     1-1- تعيين اهداف و تدارك فعاليت ها با توجه به اسناد فرادستي  
    1-2- شناخت موقعيت و امكانات مدرسه
    1-3- تهيه و تنظيم برنامه سالانه و هفتگي و تقويم اجرايي بر اساس ماده ي 5 آيين نامه ي اجرايي مدارس
 
  2- سازماندهي
1     -2- سازماندهي وجذب نيروي انساني بر اساس ضوابط و مقررات قانوني
   2-2 - تقسيم كارباتوجه به شرح وظايف افراد و تنظيم برنامه‌ كار هفتگي كلاس‌ها براساس آيين نامه‌ها ودستورالعمل‌هاي صادره ازسوي وزارت آموزش وپرورش و ابلاغ آن
               به معلمان ودانش آموزان .
 
  3- هدايت و رهبري
3-1      - تقويت روح وحدت و ارتباط اسلامي از طريق حركت در خط ولايت فقيه در بين دانش‌آموزان و كاركنان
2     -3- ايجاد تعامل، همدلي و هماهنگي بين افراد در جهت انجام كار به صورت گروهي
3-3     - هدايت و راهبري فعاليت‌هاي فرهنگي و اجتماعي( نظير اردوهاي علمي، آموزشي  زيارتي و تفريحي )
     3-4- برگزاري هدفمند مناسبت هاي اسلامي - ايراني
 
   4 - نظارت و كنترل و ارزشيابي
      4-1- تبيين و اطلاع رساني ملاك هاي ارزشيابي به عوامل و كاركنان
     4-2- نظارت و كنترل فرايند ارزشيابي عملكرد سازماني
     4-3- تحليل وضعيت عملكرد سالانه كليه عوامل مدرسه بر اساس فرم هاي نظرسنجي
     4-4- نظارت دقيق بر حسن اجراي امور محوله
 
   5- روابط انساني
      5-1- سعي در تزكيه و الگوسازي خويش براي دانش آموزان بر اساس موازين شرع مقدس
     5-2- ايجاد ارتباط مناسب با همكاران ، اولياء و دانش آموزان 
    5-3- تقويت روح وحدت و ارتباط اسلامي به منظور جلوگيري از هرگونه تفرقه و گروه گرايي ضمن رعايت اخلاق اسلامي
 
وظايف اختصاصي
 
       برنامه‌ريزي آموزشي
 • كسب اطلاع دقيق و مستمر از ميزان پيشرفت امور تحصيلي دانش‌آموزان و همكاري و تبادل نظر با اوليا و دبيران آنان.
 • بررسي و شناسايي معلمان و مربيان نيازمند به دوره‌هاي بازآموزي و تشويق و ترغيب آنان به شركت در كلاس‌هاي مذكور.
 • نظارت برحسن اجراي برنامه هاوفعاليت هاي فوق برنامه ومراقبت درپيشرفت امورآموزشي – پرورشي واداره ي مدرسه برمبناي برنامه هاي مصوب. 
 • برگزاري كلاس هاي ارتقاي علمي دبيران و كاركنان.
 • ايجاد بستر مناسب آموزش توليد محتواي الكترونيكي و تهيه نرم‌افزارهاي موجود با تاكيد براستفاده از ظرفيت چند رسانه‌اي.
 • تهيه امكانات لازم جهت استفاده مطلوب از فناوري‌هاي نوين در كليه فعاليت‌های مدرسه.
 • نظارت بر امرحضور و غياب دانش آموزان و پيگيري امور مربوط به آن.
 • تمهيد و برنامه ريزي در جهت تربيت شهروند اجتماعي مطلوب.
 • فراهم نمودن زمينه اجراي آموزش يك مهارت در دبيرستان با توجه به مقررات و دستورالعمل‌هاي مربوط.
 • ايجاد زمينه مناسب درجهت استفاده بهينه از امكانات موجود مدرسه نظير آزمايشگاه، كارگاه، سايت و.... 
 • فراهم نمودن زمينه اجراي آموزش يك مهارت در دبيرستان با توجه به مقررات و دستورالعمل هاي مربوط ايجاد زمينه مناسب درجهت استفاده بهينه از امكانات موجود مدرسه نظير آزمايشگاه،  كارگاه،سايت و....  
 • نظارت در جهت استفاده مطلوب ازوسايل كمك آموزشي و پرورشي.

 

ارزشيابي 

 • نظارت و مراقبت بر انجام امتحانات و ثبت صحيح و به موقع نمرات در رايانه و دفاترمربوطه و ارسال به موقع به اداره.
 • نظارت بر صدور گواهينامه ها موقت و كارنامه هاي دانش آموزان و ارائه به موقع آن  براساس آئين نامه  امتحانات متوسطه.
 • نظارت بر اجراي صحيح  ارزشيابي مستمر دانش آموزان توسط دبيران بر اساس آيين نامه هاي موجود.

 

پرورشي 

 • نظارت دقيق بر نحوه كردار و رفتار كاركنان و دانش آموزان در داخل دبيرستان بر اساس موازين شرع مقدس اسلام بخصوص در مورد پوشش اسلامي.
 • آسيب شناسي مشكلات رفتاري و آموزشي دانش آموزان و كوشش براي رفع اين عوامل و جايگزيني آن با رفتار شاسيته  نظارت بر كيفيت برگزاري مراسم صبحگاهي و انجام نماز جماعت.
 • نظارت بر تشكيل انجمن هاي اسلامي ؛ شوراي دانش آموزي ، بسيج ، هلال احمر و برگزاري منظم و موثر جلسات مربوطه.
 • اهتمام لازم در مورد اجرايي نمودن پيشنهادات معلم تربيت بدني در خصوص تامين موارد ايمني ، بهداشتي ، تجهيزات و فضاهاي ورزشي مورد نياز درس تربيت بدني و فعاليت هاي فوق برنامه ورزشي از طريف پيگيري اداري و ظرفيت هاي انجمن اوليا و مربيان.
 • اهتمام لازم در مورد پيگيري امور بهداشت فردي ، محيطي ، مواد عذايي دانش آموزان و تامين نيازهاي تجهيزاتي و امكانات لازم براي ارتقاي سطح كيفي بهداشت و سلامت آموزشگاه.

 

وظايف اداري 

 • ورود به دبيرستان نيم ساعت قبل و بعد از شروع كار رسمي دبيرستان جزء در موارد استثنايي نظارت بر امور مربوط به ثبت نام دانش‌آموزان.
 • برقراري ارتباط با اداره آموزش و پرورش متبوع به منظور ايجاد وحدت رويه و هماهنگي بيشتر پاسخگويي به سئوالات اولياء دانش‌آموزان و ديگر مراجعان مربوطه با رعايت شئونات اخلاقي.
 • اقدام به تشكيل  شوراي مدرسه، شوراي دبيران مؤثر و كارآمد.
 • اقدام به تشكيل انجمن اولياء و مربيان و كوشش درجلب مشاركت اولياء دانش‌آموزان درانجام امور واحدآموزشي وتشكيل جلسات وانجام فعاليت‌هاي مربوط به آن برطبق اساسنامه و دستورالعمل‌هاي صادره ازطرف وزارت آموزش وپرورش و نظارت برحسن اجراي وظايف انجمن.
 • فراهم نمودن آوردن مشاركت حداكثري  اولياء در زمينه امور آموزشي و پرورشي دانش‌آموزان.
 • مطلع نمودن كليه كاركنان دبيرستان از مفاد آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها و ساير مقررات مربوط به وظايف آنان بنحو مقتضي.
 • فراهم نمودن زمينه اجرايي بخشنامه ها و دستورالعمل‌ها و آيين نامه‌هایي كه از طريق اداره آموزش و پرورش به دبيرستان ارسال مي‌گردد.
 • تشكيل شوراها (حداقل ماهانه) به ويژه شوراي معلمان وگروه‌هاي آموزشي-پرورشي و نظارت مستقيم برفعاليت آنان ازطريق شركت مستمردرجلسات مربوط و ارسال پيشنهادهاي ارائه شده به اداره‌ي متبوع جهت اقدام لازم و برگزاري جلسات منظم با كاركنان اداري به منظور بررسي  ميزان توفيق به اهداف تعيين شده بر اساس برنامه سالانه تدوين شده.
 • تشكيل جلسات عمومي اولياء دانش آموزان وكلاس‌هاي آموزش خانواده براي آنان. 
 • دقت و مراقبت در حضور و غياب دبيران و ثبت دردفتر مخصوص و ارسال گزارش به اداره متبوع.
 • همكاري كامل با بازرسان و ناظران اعزامي به مدرسه و ارائه اطلاعات مورد درخواست بر اساس بخشنامه‌هاي موجود.
 • داير نگاه داشتن دبيرستان در ايام تعطيلات تابستان طبق مقررات و دستورالعمل‌هاي صاده از سوي وزارت متبوع.
 • اقدام به ارزشيابي كليه كاركنان واحد آموزش در مقطع زماني تعيين شده بر اساس دستورالعمل‌هاي ارسالي از اداره آموزش و پرورش متبوع.
 • نظارت بر وضع دانش‌آموزان مشمول وظيفه عمومي و مراقبت در انجام كارهاي مربوط به آن توسط متصدين امور دفتري.
 • رسيدگي به گزارش ترك تحصيل  دانش‌آموزان مشمول خدمت وظيفه عمومي و اقدام به ارسال آن به ادارات و مقامات مربوطه.
 • تهيه و تدوين برنامه مدون در خصوص شناسايي و تشويق دانش‌آموزان و كاركنان ساعي و موفق  مدرسه.
 • حمايت هاي مادي و معنوي از طرح‌هاي موفق و خلاق  دانش‌آموزان و دبيران در حد مقدورات.
 • ترغيب و تشويق دانش آموزان براي شركت فعال در المپيادها ؛جشنواره ها و مسابقات علمي - عملي  و آزمايشگاهي و....  
 • تجزيه و تحليل نتايج امتحانات و ارائه بازخورد لازم به دبيران در جلسات دبيران.
 • شركت فعال دردوره‌هاي كارآموزي وگردهمائي‌ها، جلسات پرورشي- آموزشي واداري كه ازطرف آموزش وپرورش و سازمان‌هاي مربوط تشكيل مي‌شود و كوشش دربهره‌گيري ازنتايج بررسي‌ها براي بهبود امورآموزشي، پرورشي و اداري مدرسه از طريق طرح مسائل مربوط در شوراهاي معلمان ومربيان وديگركاركنان.
 • تنظيم، تكميل و پلمپ اسناد و دفاتر اداري بر اساس دستورالعمل‌هاي مربوطه.

 

وظايف مالي  

 • تشكيل شوراي مالي دبيرستان تا پايان مهرماه.
 • تنظيم اسناد مالي بر اساس بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوطه
تذكر:   مديران مدارس به هنگام تغيير سمت موظفند فهرست اسناد و مدارك دفاترامتحانات، آمار، اموال، انديكاتور، بازرسي و دفاتر امور مالي و هم چنين صورت اموال
             و وسايل مدرسه رادرسه نسخه برابر مقررات تنظيم و پس ازتاييد مديرجديد مدرسه و يا فردي كه ازسوي اداره معين شده است، يك نسخه را به اداره‌ي آموزش
             و پرورش منطقه ارسال و نسخه‌ي دوم را درمدرسه بايگاني و نسخه ي سوم را به عنوان سند نقل و انتفالات براي خود نگهداري كند.