شرح وظایف دبیران دبیرستان

ﺷﺮﺡ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﭘﺴﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎنی دبیر دبیرستان

ﺷﺎﻏﻞ ﺍﻳﻦ ﭘﺴﺖ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮﺍﺯﻳﻦ ﺷﺮﻋﻲ ﻭ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﻣﺎﻟﻲ، ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎﺭﺕ  ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﺩﻫﺪ:

 • اهتمام در به وجود آوردن محيطي كاملاً آموزنده و پرورش دهنده در كلاس درس منطبق با موازين و معيارهاي اسلامي به طوري كه زمينه شكوفا شدن استعدادهاي فطري و خدادادي دانش آموزان از هر جهت فراهم باشد.
 • نظارت كامل بر رفتار و كردار دانش آموزان و دادن تذكرات لازم به آنان در مواقع لازم باتوجه به اصول و شيوه هاي تربيتي اسلامي.
 • سعي در ايجاد جو تفاهم و همكاري اسلامي بين دانش آموزان در يادگيري دروس و ساير امور و ارائه رفتاري كاملاً اسلامي در كلاس درس به نحوي كه دانش آموزان نمونه و الگوي كامل از رفتار اسلامي را همواره مدنظر داشته باشند.
 • حضور به موقع در كلاس درس و سعي وافر در هدر نرفتن وقت دانش آموزان و اشتغال به تدريس موظف بر طبق برنامه هفتگي براساس ضوابط مصوب وزارت آموزش و پرورش.
 • تهيه طرح درس سال تحصيلي به منظور تخصيص مطالب برنامه به فواصل زماني معين.
 • رسيدگي به حضور و غياب دانش آموزان و ثبت غيبت آنان در دفتر مخصوص و ارائه گزارش لازم به مدیر.
 • گروه بندي دانش آموزان از نظر استعدادهاي مختلف جهت پيشبرد وضع تحصيلي آنان.
 • آموزش اصول نظري مواد و دروس فني متناسب با برنامه آموزش علمي دانش آموزان.
 • آماده كردن وسايل لازم براي تدريس و تشريح در كلاس درس در صورت لزوم.
 • تشريح نمونه هاي ساخته شده مورد نياز براي دانش آموزان طبق نقشه.
 • انجام امتحانات به منظور سنجش معلومات و يادگيري دانش آموزان برطبق مقررات و دستور عمل هاي مربوط.
 • تصحيح اوراق امتحاني و تسليم ريز نمرات به مقام مربوط ظرف مدت مقرر برابر دستور عمل هاي مربوط.
 • برقراري و حفظ نظم در كلاس درس.
 • مطلع ساختن اولياء دانش آموزان از وضع تحصيلي و اخلاقي فرزندانشان و تماس و ارتباط با آنان در حد لزوم.
 • گزارش به موقع وضع تحصيلي و اخلاقي دانش آموزان به مقام ذيربط.
 • گزارش در جلسات و شوراهاي دبيران و همكاري با ساير مقامات مربوطه در زمينه های مختلف آموزش و پرورش.
 • همكاري با رئيس واحد آموزشي مربوط و اجراي دستورات در حدود مقررات وزارت آموزش و پرورش.
 • گزارش وضع درسي و كارآموزي دانش آموزان و هنرجويان به مقام مربوط.
 • سعي در مطالعه مداوم در روشهاي تدريس و كتب تربيتي و علمي به منظور بالا بردن سطح آگاهي ها و مهارت‌هاي شغلي.
 • شركت در جلسات گروههای آموزشی و كلاس هاي آموزش ضمن خدمت كه توسط ادارات آموزش و پرورش تشكيل مي شود .
 • مشخص نمودن تمرينات و برنامه هايي كه لازم است دانش آموزان و هنرجويان جهت تفهيم بهتر دروس در منزل انجام دهند و رسيدگي به كارهاي انجام شده.
 • همكاري با انجمن اولياء و مربيان واحد آموزشي مربوط.
 • انجام ساير امور ارجاعي عنداللزوم.