بازدیدمدیریت دبیرستان از کلاس‌ها

بازدید مدیریت مدرسه از پژوهش کلاس فیزیک سرکار خانم فخار 13۹۸/0۸/01