آزمایشگاه

 
 
 
وجود نشاسته در گیاه شمعدانی 13۹۸/0۸/۱۴
 
 
 
تعیین گروه خونی 13۹۸/0۸/۱۴
 
 
 
ساخت بلور 13۹۸/0۸/۱۴